Programma

De N-VA is sinds haar ontstaan in 2001 uitgegroeid tot een ware volkspartij. De N-VA is dé gemeenschapspartij. In Vlaanderen, maar ook lokaal. Want de stad of gemeente is het bestuursniveau dat het dichtst bij de mensen staat.

De N-VA trekt in Scherpenheuvel-Zichem naar de kiezer met een Veilig, Vlaams en Verantwoord beleid.

Een veilig beleid, door een gerichte en zichtbare aanwezigheid van onze politie in de straten. Zo zijn ze ook meer bereikbaar voor onze inwoners. We zetten even hard in op preventie als op bestraffing. Het GAS-beleid (Gemeentelijke Administratieve Sancties) is een goed instrument om lokaal wangedrag (bv sluikstorten) aan te pakken. BIN’s (Buurt Informatie Netwerken) zijn een ideale samenwerking tussen burger en politie, en leiden tot een daling van de criminaliteit. De burger mag niet het gevoel krijgen dat criminaliteit onbestraft blijft. Een lik-op-stukbeleid moet hand in hand gaan met preventie, voorlichting en dialoog.

Onze inwoners hebben ook op de weg recht op veiligheid. Onze stad kreunt onder het doorgaand (zwaar) verkeer. Vooral de kernen van Zichem en Scherpenheuvel zijn compleet verzadigd. Ook hier kiest de N-VA voor duidelijkheid en rechtlijnigheid. Zones 30 zijn pas nuttig als er systematisch controle wordt uitgevoerd. Waar mogelijk kiezen we voor infrastructurele aanpassingen ipv ongecontroleerde snelheidsbeperkingen.

We ijveren voor bovengemeentelijk overleg om zwaar verkeer zo veel mogelijk uit de dorpskernen te houden en de verkeersstromen te kanaliseren.

Scherpenheuvel-Zichem is een Vlaamse stad. Ze is hedendaags, open, maar duidelijk omkaderd: we staan achter onze Vlaamse normen en waarden. Iedereen kan deel uitmaken van onze gemeenschap en kan er genieten van de rechten om zich vrij te kunnen ontplooien, los van etnische oorsprong, religie of seksuele voorkeur. Maar we vragen, nee, we eisen dat iedereen zich ook volmondig schaart achter de plichten die onze gemeenschap omkaderen.

Besturen is verantwoordelijkheid nemen. Zeker als het gaat om de centen, úw centen. Het huidige bestuur van deze stad heeft de voorbije twee bestuursperiodes enorm veel geld gestoken in stenen en muren, en zware kapitaalaflossingen en intresten. Het resultaat is een enorme schuldenberg en bij de hoogste belastingen van Vlaanderen. De N-VA wil de financiën op een verantwoorde manier rechttrekken. Door gericht te besparen, ook op de eigen werking. Door beperkt maar slim en verantwoord te investeren. Niet in meer stenen, maar in ons sociale weefsel: mensen, verenigingen, groene plekjes, speeltuintjes, …

Verantwoordelijk bestuur betekent ook verantwoording afleggen. Inwoners moeten beter en sneller geïnformeerd worden. Het bestuur moeten openstaan voor ideeën en kritiek van de inwoners. Adviesraden zijn er om advies te geven vóór er beslissingen worden genomen. Zij zullen dus een grotere rol gaan spelen in het bestuur van de stad.

 

De N-VA wil een veilig, financieel gezond, bruisend, warm en ondernemend Scherpenheuvel-Zichem.

Veilig zijn in Scherpenheuvel-Zichem

​Veiligheid is een grondrecht. Het is een van de belangrijkste taken van een bestuur, ook op gemeentelijk vlak: zorgen voor de veiligheid van de inwoners. Het is dan ook een absoluut speerpunt van de N-VA. De recente inbrakengolf illustreert hoe kostbaar die veiligheid wel is. Niemand wil thuiskomen in een huis dat leeggehaald is. Of erger nog: inbrekers op bezoek krijgen terwijl u en uw kinderen liggen te slapen. De N-VA legt enkele concrete voorstellen op tafel om de veiligheid van onze inwoners te verhogen.
 • Buurtinformatienetwerken (BIN's). Een BIN is een samenwerkingsverband tussen inwoners van een bepaalde wijk en de politie. Via e-mail/sms/whatsapp/ ... staan de leden van een BIN in nauw contact met de politie. Men kan verdachte zaken melden en de politiek kan snel informatie doorgeven aan alle betrokkenen. BIN's zijn overal in Vlaanderen al aanwezig en hebben daar een duidelijke positieve invloed op het aantal inbraken. 
 • De stad sluit zich aan bij Blue Alert, zodat inwoners snel op de hoogte kunnen worden gebracht van calamiteiten (bv een goederentrein met gevaarlijke producten die ontspoort nabij Testelt of Zichem)
 • We willen dat de taak van de wijkinspecteur terug aan belang wint. De wijkagent moet het eerste aanspreekpunt zijn van inwoners en dus duidelijk aanwezig en bereikbaar zijn. 
 • Er moet een permanentie zijn in de politiezone. Inwoners moeten te allen tijde terecht kunnen bij de politie.
 • We ijveren voor meer samenwerking tussen politiezones (bv Demerdal en Aarschot), om bijvoorbeeld aanrijtijden drastisch te verminderen.
 • Het gebruik van Police-On-Web willen we actief promoten. Hierdoor kunnen mensen bepaalde aangiften elektronisch indienen. Politiemensen moeten zich kunnen concentreren op hun hoofdtaken en de administratie zo veel mogelijk automatiseren.
 • Zelfs voor een plattelandsgemeente als Scherpenheuvel-Zichem is drugs geen onzichtbare problematiek. De N-VA weigert dit onder de mat te schuiven. We willen dan ook een duidelijke aanpak, met de nodige interventies en controles aan de gekende 'hotspots', plaatsen waar drugs wordt gebruikt en verkocht.
 • We willen investeren in bewakingscamera’s op risicovolle plaatsen, bv. Kerkhoven, parkeerplaatsen, zalen, ...
 • Waar er zones 30 zijn, moeten die gehandhaafd en gecontroleerd worden. We denken daarbij aan een mix van 
 • Investeren in flitspalen en/of infrastructurele aanpassingen op ongevalsgevoelige plaatsen (scholen, …)
 • We onderzoeken de mogelijkheid om fietsstraten/eenrichtingsstraten in te richten in de dorpskernen, om verkeersstromen te splitsen en fietsen veiliger te maken
 • We blijven met de buurgemeenten en bovenlokale overheden onderhandelen om zwaar verkeer zo veel mogelijk uit onze kernen te weren. Hiervoor kan een tonnagebeperking ingevoerd worden voor het centrum van Scherpenheuvel, waarbij het zwaar vrachtverkeer op de as Diest – Aarschot, moet omrijden via de N2 tot Tielt-Winge, en de N223 tot Aarschot.
 • De straatverlichting moet terug aan. In de eerste plaats daar waar de veiligheid dat verplicht. We streven naar een gefaseerde vervanging van de straatverlichting met ledverlichting en werken met een lichtplan, waarbij we ook rekening houden met het milieu (lichtvervuiling)
 • We gaan voluit voor het SAVE-Label. Dat is de volgende stap na het behalen van het SAVE-charter, en zorgt voor structurele maatregelen die de verkeersveiligheid van onze kinderen bevordert.

Verantwoord besturen

 • We ijveren ervoor om in de volgende legislatuur de gemeentebelastingen te laten dalen. Waar mogelijk zetten we belastingen om in retributies. Die bieden het voordeel dat ze individueel zijn, waarbij de betaler een duidelijk verband ziet tussen de dienst waarop hij beroep doet en de retributie die hij daarvoor betaalt. 
 • We gaan slim investeren. Investeringen zonder subsidies gaan we zoveel mogelijk vermijden. We kiezen voorts voor kleine, gerichte investeringen in projecten die een rechtstreekse positieve invloed hebben op het sociale weefsel van onze stad. We denken concreet aan speeltuintjes, parkjes, … Zo willen we bijvoorbeeld van de Markt van Zichem een echte ontmoetingsplaats maken voor jong en oud, met de nodige infrastructuur, omheining, ...
 • We gaan met onze partners een kerntakendebat aan: welke taken moet een stad of gemeente nog zelf uitvoeren? Welke taken kan het uitbesteden of binnen een groter samenwerkingsverband met naburige gemeenten uitvoeren? Zo kunnen we onze burgers een betere dienstverlening aanbieden. Het principe van een slanke en efficiënte overheid geldt ook voor een lokaal bestuur.
 • Hieraan gekoppeld moet de stad maximale inspanningen doen in de verdere digitalisering van haar dienstverlening. We ijveren concreet voor een gemeente-app, dat rechtstreeks toegang geeft tot stadsdiensten en een tweerichtingscommunicatie toelaat tussen burger en stad. Ook de BIN’s kunnen hierin geïntegreerd worden.
 • De greep van gemeenten op de verschillende intercommunales moet opnieuw sterker worden. Intercommunales zijn geen ver-van-mijn-bedshows meer, waarbij agenda’s op voorhand bepaald worden en gemeentelijke afgevaardigden nog enkel moeten komen ja-stemmen. Een intercommunale heeft een dienstverlenende functie en dat moet ook blijken uit haar werking.
 • De N-VA wil een maximale integratie van OCMW en gemeenten, zoals voorzien in het nieuwe Vlaamse decreet. Het is een uitgelezen kans om, op basis van een uitvoerig kerntakendebat, het functioneren van de stadsdiensten een modern elan te geven. Daarenboven moet dit een 1 + 1 = 3-operatie worden. De administratie van het OCMW wordt niet opgeslorpt door die van de stad, maar op een gelijkwaardige manier geïntegreerd.
 • We werken samen met de landbouwers en grondeigenaars een plan uit voor een degelijke erosiebestrijding.

Fijn wonen in Scherpenheuvel-Zichem

 • We willen de Markt van Zichem opwaarderen tot een écht plein voor de inwoners: een afscheiding voor de veiligheid, speeltuigen, petanquepleintjes, … en er meer activiteiten organiseren.
 • We willen een stadsapp: een app gelinkt aan de website, maar ook om rechtstreeks vragen te stellen aan de gemeentediensten, meldingen te doen (bv zwerfvuil), in contact te treden met verenigingen, en waarin we Buurt Informatie Netwerken kunnen integreren.
 • Meer zuurstof voor culturele, sportieve of recreatieve initiatieven en activiteiten van verenigingen en andere, al dan niet spontane samenwerkingsverbanden.
 • De uitbouw van een fietshub voor de streek, met fietsverhuur en promotie van S-Z als centrale fietsstad voor de streek.
 • Horeca en toerisme gaan hand in hand. Horeca moet een actieve rol spelen in het toeristische aanbod van onze stad. Toeristische informatie stellen we ook ter beschikking in de horecazaken.
 • Er moet meer gefeest worden, en niet alleen in Scherpenheuvel. Door subsidies ondersteunen we wijkfeesten. We ijveren voor een jaarlijkse of tweejaarlijkse Nieuwjaarsreceptie / Zomerdrink voor alle inwoners
 • We geven het zwembad nog niet op en willen alle pistes openhouden
 • Scherpenheuvel-Zichem is meer dan de basiliek. Alhoewel we deze eeuwenoude traditie in ere willen houden en blijvend willen ondersteunen en promoten, willen we ook onze andere toeristische troeven meer en beter in de verf zetten: de natuur, de fietsroutes, de horeca, de geschiedenis, …
 • In dat opzicht moet de gemeentelijke website ook een sterk extern luik hebben, gericht naar mensen van buiten de gemeente, om de toeristische en culturele troeven van onze stad in de verf te zetten. Stadsmarketing, zeg maar.
 • 1 mei, de traditionele start van het bedevaartseizoen, moet een echt volksfeest worden. 
 • We vieren 11 juli in de hele gemeente, met de nodige activiteiten. We vergeten ook ons cultureel erfgoed niet en halen lokale volksfeesten uit het slop (bv Sint-Jansfeesten, ..)
 • Geen verdere verkavelingen in watergevoelige gebieden.
 • Inbreiding van kernen, geen lintbebouwing en uitbreiding. Voorbereiden op betonstop.
 • Herlokalisering van onze stadsmagazijnen.

Voor elkaar zorgen in Scherpenheuvel-Zichem

 • We zetten volop in op de gemeenschap: we moedigen de vorming van wijkraden aan. Die kunnen voorstellen indienen over de leefbaarheid van hun wijk en worden mee ingeschakeld in het beslissingsproces van bepaalde zaken rond bijvoorbeeld veiligheid, ruimtelijke ordening, evenementen, … (wijkregisseur)
 • We geven adviesraden het statuut waar ze recht op hebben: namelijk écht advies geven over zaken die hun werking aanbelangen, vóór een beslissing is genomen. De sportraad, cultuurraad, seniorenraad, jeugdraad, … moeten advies kunnen geven bij het concept van een beslissing. We ijveren daarbij ook voor een zorgraad voor onder andere mantelzorgers, die advies kan geven in het sociale beleid.
 • We subsidiëren de erkende verenigingen, gekoppeld aan duidelijk meetbare doelstellingen. Zo moet er een duidelijke afbakening komen voor bijvoorbeeld het toekennen van werkingsubsidies.
 • We dringen bij onze partners in de afvalintercommunale aan om gratis of tegen beperkt tarief luiers te aanvaarden voor mensen die een tegemoetkoming krijgen voor incontinentie.
 • Tegelijkertijd willen we een aanmoedigingspremie invoeren voor herbruikbare luiers.
 • We investeren in kleine parkjes met groen en speeltuigen her en der in de gemeente. Waar mogelijk betrekken we inwoners (wijkraden) daarbij. Hierbij hebben we ook aandacht voor inclusieve speeltuigen, zodat ook kinderen met beperkingen kunnen genieten van deze speeltuintjes.
 • We hebben meer aandacht voor mensen met beperkingen, door de activatie van Blue Assist, het faciliteren en ondersteunen van G-Sport, het toegankelijk maken en/of houden van (sport)infrastructuur. Concreet willen dat dat er in elk onderdeel van het gemeentelijke beleid aandacht is voor personen met een handicap.
 • Ondernemers die investeren in toegankelijkheid kunnen rekenen op een premie.
 • We verhogen de mantelzorgpremie.
 • We voeren het zorgparkeren in: zorgverleners kunnen voor een korte periode parkeren op privéparkeerplaatsen of voor poorten, met toestemming van de bewoner (via een systeem van stickers).
 • Wanneer de mogelijkheid zich aanbiedt, worden voertuigen uit het stadswagenpark vervangen door wagens met een minder vervuilende technologie (CNG, hybride, elektrisch)
 • De vergrijzing slaat harder toe in S-Z dan elders. We moeten dan ook beleid voeren op twee sporen: het aantrekken van jonge gezinnen en het ondersteunen van onze senioren. We denken daarbij aan premies voor kangoeroewoningen, het maximaal beschikbaar maken van ruimte voor in- en uitbreiding van woonzones, met de nodige aandacht voor betaalbare woningen en kavels. Daarbij kiezen we voor inbreiding, niet voor uitbreiding (lintbebouwing) en mijden we watergevoelige locaties.
 • We ondersteunen de verdere uitbouw van sociale economie, via projecten in samenwerking met de gemeentediensten: seniorentelefoon, groendienst, klusjesdienst, maaltijdbedeling. We bekijken de mogelijkheid om leefloners op vrijwillige basis in te schakelen in deze activiteiten, als re-integratie in de arbeidsmarkt en wederdienst voor de gemeenschap.
 • De N-VA ijvert voor wonen in eigen streek. We streven naar een minimum aantal starterswoningen bij nieuwe bouwprojecten, voor jonge gezinnen met een aantoonbare band met de gemeente.
 • Het kennen of de bereid tot het leren van en afronden van de cursus Nederlands wordt een basisvoorwaarde voor de toewijzing van sociale woningen. Bij de verkoop van gronden of huizen die eigendom zijn van de gemeente, wil de N-VA voorwaarden koppelen: de taalbereidheidsvoorwaarde, een inburgeringsvoorwaarde en een aantoonbare band met de gemeente.
 • De begeleiding van de sociale diensten richt zich vooral op de herintrede op de arbeidsmarkt en het voorkomen en bestrijden van armoede bij gezinnen met jonge kinderen.
 • Alle mensen meekrijgen is en blijft onze prioriteit. De N-VA pleit voor goede zorgen, maar ook voor heldere afspraken. We spreken de mensen aan op hun individuele verantwoordelijkheden daar waar nodig. De bereidheid om werk te zoeken moet primair meespelen in het al dan niet blijven toekennen van een leefloon. 
 • De N-VA wil gerichte initiatieven voor inburgering, zoals de aanstelling van een vrijwillige inburgeringscoach (of coaches), het organiseren van een Dag van de Inburgeraar, ...
 • Bovenop de bestaande Vlaamse aanpassingspremie voor het aanpassen van seniorenwoningen – die de gemeente overigens actief zal promoten – wil de N-VA ook een bijkomende lokale aanpassingspremie invoeren, mits de juiste voorwaarden.
 • Dierenwelzijn is een verantwoordelijkheid die we samen moeten dragen. De gemeente neemt dierenwelzijn mee als een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid: We ijveren specifiek voor geluidsarm vuurwerk, een uitdoofbeleid voor kermisdieren, een strikt sterilisatiebeleid voor katten (huis- en zwerfkatten).

Ondernemen in Scherpenheuvel-Zichem

 • Onze stad heeft nood aan één centraal ondersteuningspunt voor ondernemers, een centraal aanspreekpunt waar ze terecht kunnen voor al hun vragen. ‘Ondernemen’ moet een belangrijke schepenbevoegdheid worden, en best gecombineerd worden met middenstand en toerisme.
 • We willen een gedeelte van de gemeentelijke website reserveren voor onze ondernemers, een soort KMO-portaalsite, met een actuele ondernemersgids, promotionele informatie en een digitaal loketfunctie voor ondernemers.
 • Op termijn willen we een stadsapp ontwikkelen waar ook lokale ondernemers informatie op kunnen plaatsen.
 • We doen de nodige inspanningen om een volwaardige ondernemingsraad in te richten, waar we op dezelfde manier mee samenwerken als de andere adviesraden. We willen deze raad echter diversifiëren, per handelskern en per ondernemerstype (horeca, handelaar, …)
 • We gebruiken de sociale media kanalen van de stad om communicatie over ondernemers, activiteiten etc te promoten.
 • Startende ondernemingen kunnen rekenen op belastingverlagingen, bijvoorbeeld door een vrijstelling op de onroerende voorheffing of een gratis inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
 • Het terrasreglement in Scherpenheuvel moet flexibel worden, om Popups te stimuleren.
 • We moedigen lokaal winkelen aan met een geschenkbon of stadsbon.
 • We scharen ons achter activiteiten zoals ‘dag van de Buurtwinkel’, ‘Dag van de lokale economie’, braderijen, boerenmarkten, … om lokale handelaars en ondernemers te ondersteunen
 • Buurtwinkels die zich vestigen in een woonkern waar het ontbreekt aan een minimumaanbod voor dagelijkse producten, krijgen een extra startpremie.
 • We bestrijden actief leegstand door het ondersteunen van flexibele huurovereenkomsten, door samen te werken met lokale immokantoren en de gemeentelijke communicatie in te schakelen om leegstaande panden aan te bieden.
 • Startende ondernemers geven we een steuntje in de rug door onder meer het inschrijvingsgeld voor de KBO terug te betalen (71 euro per onderneming). Startende ondernemingen krijgen ook gratis een stuk pagina publiciteit in het gemeentelijk infoblad.
 • De randparkings blijven gratis! We streven ernaar om parkeergelegenheid voor bezoekers en toeristen zo veel mogelijk gratis te houden.
 • We willen een puntensysteem invoeren bij de toekenning overheidsopdrachten, waarbij lokale binding ook wordt meegeteld. Zo kunnen lokale ondernemers vaker meedingen bij overheidsopdrachten. Nu geldt enkel de prijs en vallen veel lokale ondernemers uit de boot