Welzijn in een warm Scherpenheuvel-Zichem

Op 9 oktober 2018, over deze onderwerpen: OCMW - Sociale zaken, Verkiezingen 2018
mantelzorg

De N-VA is dé gemeenschapspartij. In een gemeenschap zorgen we voor elkaar. Thuis, tussen vrienden, in een vereniging, … als vrijwilliger, als mantelzorger, als geëngageerde inwoner. Het lokale bestuur speelt een zeer belangrijke rol hierin. Vooral omdat een stad of gemeente meestal het eerste aanspreekpunt is als het gaat om zorg en welzijn. Nu het OCMW volledig wordt geïntegreerd in de gemeentediensten, wordt die rol nog prominenter. Welzijn is een basisbehoefte. Het is veel meer dan ‘sociale bijstand’. Het moet ook meer zijn dan louter een schepenbevoegdheid. Welzijn is een permanente inspanning dat zich over alle domeinen uitstrekt.

 

Wat wil N-VA voor u doen?

 • Informatie toegankelijker maken voor zorgbehoevenden en hun omgeving.
 • Extra logistieke en financiele ondersteuning voor zorgbehoevenden en hun omgeving.
 • Verschillende bevolkingsgroepen samenbrengen in onze gemeenschap om elkaar te helpen en te steunen.
 • Sociale initiatieven, feesten en evenementen maximaal ondersteunen.

Informatie toegankelijker maken voor zorgbehoevenden en hun omgeving.

Heel wat zorgbehoevenden en hun omgeving hebben het moeilijk om de juiste informatie te bekomen. Hebben ze recht op extra tegemoetkomingen? Kan ik logistieke steun krijgen van een dienst of de stad? Aan welke voorwaarden moet er voldaan worden omtrent zorg voor derden?

“In de praktijk worden zorgbehoevenden dagelijks met deze problemen geconfronteerd” stelt Annelies Ooms. “Door de toenemende complexiteit van ons zorgstelsel hebben zowel de zorgbehoevenden als de dienstverleners het steeds moeilijker om aan de juiste informatie te geraken. Ook voor de ambtenaren die met deze problematiek geconfronteerd worden wordt dit kluwen van informatie en wetten steeds minder toegankelijk.”

Zo belanden steeds meer mensen in een vicieuze cirkel waarin zij van het kastje naar de muur worden gestuurd waar meestal ook nog eens financiële gevolgen aan vasthangen. Zorg wordt hierdoor minder toegankelijk. Nochtans is toegankelijke gezondheidsinformatie een basisrecht.

 

Met de verplichte inkanteling van het OCMW in de gemeentediensten biedt zich een enorme opportuniteit aan. (eenvoudig gezegd: het ocmw wordt een gemeentedienst zoals de dienst ruimtelijke ordening of bevolking.)

Te vaak nog werd het OCMW gezien als een bijstandshuis waar men terecht kon voor financiële hulp. Met de integratie van het OCMW in de gemeentediensten kan zij uitgroeien tot een waar zorgloket voor onze inwoners waar zij met al hun vragen terecht kunnen omtrent welzijn en zorg.

Hoewel steeds meer informatie digitaal beschikbaar is, vormt dit voor ouderen, kansarmen, laaggeschoolden of anderstaligen meestal nog een probleem. Dit zorgloket als volwaardige gemeentedienst moet voor hen de drempel en toegang tot alle informatie, bijstand en hulp toegankelijker maken.

Ons voorstel:

Een lokaal zorgloket op het gemeentehuis.

 • Adequate informatieverstrekking door opgeleide personen die over voeling met de zorg beschikken.Mondelinge en schriftelijke zorgcommunicatie wordt hierdoor makkelijker ervaren.
 • Organiseren van infodagen betreffende verschillende problematieken in de zorg. (eventueel op aanvraag via ideeenbus)
 • Sensibilliseringscampagnes voor zorgbehoevenden. (blue-assist, zorgparkeren,ik word vrijwilliger,…)
 • Sensibiliseringscampagnes voor zorgmedewerkers (hoe lage gezondheidsvaardigheden opsporen)

 

 

Extra logistieke en financiele ondersteuning voor zorgbehoevenden en hun omgeving

Zorgen voor jezelf en elkaar heeft een kostenplaatje. Hierin kunnen we als gemeente ons steentje bijdragen. Natuurlijk lost dit niet alles op. We kunnen heel wat kosten drukken door in te zetten op logistieke hulp aan zorgbehoevenden en hun omgeving.

We zien dat de psychische draagkracht van hulpbehoevenden afneemt alsook de draagkracht van hun omgeving, die nauw betrokken is. Denk maar aan mantelzorgers. We mogen onze ogen hier niet voor sluiten. Stress, financiele gevolgen alsook depressie komt veelvildig voor bij mantelzorgers.

Ons voorstel:

 • Verhogen mantelzorgpremie
 • Inzetten van vrijwilligers en leefloners in de logistieke hulp
 • Zorgparkeren
 • Aanbieden blue-assist
 • Premies kangeroewoningen
 • Lokale aanpassingspremie seniorenwoningen

 

 

Verschillende bevolkingsgroepen samenbrengen in onze gemeenschap om elkaar te helpen en te steunen.

Zorgen voor een warm Scherpenheuvel-Zichem start met zorgen voor elkaar. We moeten een gemeenschap opstarten waarbij inwoners zelf ingezet worden. Alle mensen meekrijgen hierin blijft onze prioriteit. We spreken de mensen aan op hun individuele verantwoordelijkheden, daar waar nodig is.

In groep samenwerken geeft een gevoel van veiligheid, solidariteit en geborgenheid. We zien dat heel wat bevolkingsgroepen in sociaal isolement verkeren en vereenzamen. Daar kunnen we in groep aan werken, door burgers in te zetten in verschillende projecten. Momenteel vinden verschillende burgers de weg niet naar elkaar. Hier kan uw gemeentebestuur bij helpen.

Ons voorstel:

 • Vorming van wijkraden
 • Invoeren blue-assist voor mensen met beperkingen, laaggeleterden, …
 • Parken en speeltuinen voorzien waar inwoners kunnen samenkomen.
 • Facilliteren van G-sport
 • Toegankelijk maken van de (sport)infrastructuur
 • Sensibiliseringsampagnes opsporen kansarmoede
 • Door het stadsbestuur georganiseerde evenementen om mensen samen te brengen.
 • BIN’s- oprichten.
 • Databank van vrijwilligers, zichtbaar voor inwoners, gezondheidsinstellingen en gemeentebestuur.

 

Sociale initiatieven, jeugdhuizen, feesten en evenementen.

In onze gemeente hebben we een groot aantal verenigingen, buurtcomités en lokale organisaties. Mensen zoeken graag aansuiting bij elkaar. Hierdoor is er een sterke verbondenheid wat zorgt voor een warm en solidair gevoel. In praktijk is dit niet altijd evident. De verbindingen creëren is niet steeds makkelijk.

Jeugdverenigingen en andere moeten ook dikwijls beroep doen op vrijwilligers. Het vinden van vrijwilligers verloopt moeizaam. Als gemeentebestuur moeten we hiermee aan de slag. De jeugd verdwijnt stilaan in onze gemeente en gaat op zoek naar ontspanning in andere gemeentes.

Onze jeugd moet opnieuw het gevoel krijgen dat ze bij onze gemeente hoort en ze mogen hun plaats opeisen. Als gemeentebestuur kunnen we jeugdinitiatieven dus enkel toejuichen en ondersteunen. Dit begint door actief te luisteren naar de noden van de jeugd en de jeugd actief te laten meewerken aan de realisatie van deze noden.

We moeten meer zuurstof creëren voor sportieve, culturele en recreatieve initiatieven en al dan niet spontane samenwerkingsverbanden. Hierdoor kunnen we Scherpenheuvel-Zichem opwaarderen als feeststad! Een noodzakelijk goed, om te kunnen ontspannen en samen te leven.

Ons voorstel:

 • Stadsapp
 • Sensibiliseren van jeugdvrijwilligers
 • Opsporen moeilijkheden bij jeugdverenigingen en jeugdhuizen
 • Statuut voor adviesraden
 • Subsidiëren van erkende verenigingen en duidelijk meetbare doelstelingen opstellen.
 • Hulp bieden bij het indienen en opmaken van een aanvraag voor evenementen alsook een veiligheidsplan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is