Financiële uitdagingen van onze stad

Op 19 december 2020, over deze onderwerpen: Financiën, Gemeenteraad, OCMW-raad

Op 17 december 2020 werd de budgetwijziging voorgesteld op de gemeenteraad. Het mag duidelijk zijn dat de coronacrisis van 2020 een bijzonder jaar heeft gemaakt voor zowel de diensten, het bestuur, alsook voor alle actoren in onze stad Scherpenheuvel-Zichem. Dit heeft uiteraard kosten en lasten met zich meegebracht die op vele bestuursniveaus nog lang zullen gevoeld worden.

Wat de N-VA mist in de budgetwijziging van het meerjarenplan is een langetermijnvisie en hoe hiermee om te gaan? Een gebrek aan visie hoe we de ongetwijfeld zware gevolgen zullen oplossen en opvangen. Het zou van goed bestuur getuigen om nu al minstens enkele budgetten in te schrijven voor de relanceplannen, die er hopelijk toch komen.

Men beperkt zich tot het vaststellen van de huidige kosten zonder al de timmeren aan de weg uit het moeras.

Uit de omgevingsanalyse blijkt duidelijk dat de armoedecijfers stijgen in Scherpenheuvel-Zichem. Dit heeft zijn weerslag op vele vlakken die ook de stadsfinanciën verder onder druk zullen zetten. Armoede die ongetwijfeld nog zal toenemen als de gehele schade aangericht door het virus duidelijk wordt.

Ondersteuning moet er zijn, profitariaat moet er uit. Hoe denkt dit stadsbestuur dit aan te pakken? Ook meer inzetten op de jeugd moeten we doen, door op een doordachte manier steun te verlenen: zoals bijvoorbeeld door vrijstellingen te voorzien voor de betaling van schoolrekeningen die de jeugd echt rechtstreeks en op een directe manier helpt.

Nog een aantal elementen die wijzen op een versnipperde visie op de toekomst van onze stad en gegoochel met cijfers:

  1. De stijgende uitgaven in de ICT, die wij enerzijds toejuichen, doch mits een duidelijk plan. Uitbestedingen aan Cipal en Vera: wie zal wat doen? Hoe bepalen we dit? Waar liggen de scheidslijnen? Allemaal vragen die onbeantwoord blijven.
  2. Riopact: We kunnen alleen maar vaststellen dat er veel onduidelijkheid blijft rond de rioleringsprojecten die effectief zullen gerealiseerd worden. Waarom wordt er in 2021 namelijk 0 euro gebudgetteerd? Uit niets blijkt dat er rekening wordt gehouden met de taksen op het afvalwater, zowel gemeentelijk als bovengemeentelijk. Nergens worden budgetten ingeschreven voor de wegenwerken die ten laste van de stad komen bij eventuele realisaties van rioleringswerken door Riopact.
  3. De oorspronkelijke lening van 2 miljoen euro wordt opgesplitst in meerdere leningen op lange en korte termijn. Het jongleren met kredieten dat deze stad al zolang in een wurggreep houdt, wordt gewoon verdergezet.

En dan hebben we nog niet gesproken over misschien wel het heetste hangijzer: het personeel. De personeelsproblematiek hangt al lang als een zwaard van Damocles boven het hoofd van dit bestuur.

Uit de toelichting van de budgetten blijkt een enorm Kalimero-gehalte. Het is allemaal de schuld van deze of gene overheid. En ondertussen slagen we er al jaren niet in om nog maar een eerste aanzet van oplossing te formuleren over de loon- en pensioenkosten die ooit toch op het hoofd zullen landen.

Wat doet men met de hoge loonlasten voor de dienstverlening van het OCMW? Denkt men hier op termijn aan uitbesteding, bijvoorbeeld voor de poetshulp of het bezorgen van maaltijden? Zowel voor het personeel als voor de financiële toekomst van onze stad moet hier meer duidelijkheid rond komen.

Welke invloeden hebben de uitbesteding van verschillende taken (denk maar aan Riopact of het onderhoud van de kerkhoven) op het personeelsbestand en de bijhorende loon- en pensioenlasten. Wat is het plan met het personeelsbestand? Wordt dit in stand gehouden of zal dit worden afgebouwd? Hoe en waar verbetert dit de dienstverlening?

De N-VA-fractie mist een duidelijke visie op de toekomst van ons grootste kapitaal: de personeelsleden. Zij verdienen beter. Opnieuw wordt op geen enkele manier de responsabiliseringsbijdrage opgenomen in de aanpassing, terwijl men het excuus dat jarenlang gehanteerd werd, namelijk het bestaande organigram voor de lopende legislatuur, niet meer kan gebruikt worden.

Kerkfabrieken

En wat met onze kerkfabrieken? Een geldverslindend monster dat al jaren in gebreke blijft om iets terug te geven aan de stad en onze samenleving. Nog steeds wordt er geen duidelijkheid geschapen over de mogelijke neven- of herbestemming van onze kerken.

Quid pro quo? Daar heeft de kerkfabriek duidelijk nog nooit van gehoord en dit bestuur volgt gedwee de instructies van mijnheer pastoor en de abt.

10 miljoen euro in exploitatie enkel voor de kerk van Zichem? Een kerkenplan en investeringen wilt de N-VA zien. Hoever staat het met de subsidiedossiers?

Subsidies

We kunnen enkel hopen dat er voor het geplande stadspark in Scherpenheuvel subsidies werden aangevraagd bij de Vlaamse overheid, want zoals al jaren blijkt, denkt men vaak niet verder dan de provincie. Zoveel geld dat jaarlijks door de belastingbetaler opgehoest wordt kan niet de bedoeling zijn.

Een doorgedreven studie en beheersing van subsidies zoals die door de provincie, Vlaanderen en zelfs Europa worden aangeboden moet een absolute prioriteit worden. Nog steeds is er een duidelijk gemis aan een ambtenaar die dergelijke subsidies kent en beheert. Dit zou een enorme meerwaarde en kostenbesparing kunnen betekenen voor onze stad.

Besluit

Wanneer zullen we ophouden om in spreidstand de toekomst tegemoet te treden. Zal dit stads bestuur eindelijk een duidelijke keuze durven maken en ten gronde het kerntakendebat aangaan?

Wat willen of kunnen we nog zelf doen? Welke beslissingen moeten we bijgevolg nemen ten aanzien van ons personeelsbestand en wat zijn de langetermijngevolgen voor de loon- en pensioenlasten?

Alle noodzakelijke beslissingen en richtingbepalende keuzes blijven uit: er is geen sprake van een daling in exploitatiekosten, noch qua goederen, diensten of personeel. Er is geen structurele beheersing van de leningen op lange termijn. Er wordt op geen enkele manier rekening gehouden met de inkomsten uit onroerende voorheffing die zich de komende jaren zal doorzetten en waarmee al heel wat hete hangijzers zouden kunnen opgevangen worden.

Kortom, een meerjarenplan de naam niet waardig. Het stadsbestuur bekijkt het zoals steeds ‘jaar per jaar’ en ‘we zien wel wat er komt’ …

 

De N-VA-fractie

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is